Program McAfee® VirusScan® Enterprise 8.7i — informacje o wersji

Informacje o tym dokumencie


Dziękujemy za korzystanie z oprogramowania VirusScan Enterprise. Niniejszy plik zawiera ważne informacje na temat tej wersji produktu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z całym dokumentem.

Przestroga: Nie udostępniamy automatycznych uaktualnień oprogramowania w wersji wstępnej. Aby dokonać uaktualnienia tego oprogramowania do wersji produkcyjnej, należy najpierw odinstalować istniejącą wersję.

Testowanie produktu w wersji beta

Wersja beta tego produktu jest dostępna do użytku do momentu wygaśnięcia licencji wersji beta, czyli 30 października 2008 r.

Nowe funkcje

Nowe i zaktualizowane funkcje w aktualnej wersji oprogramowania:

Obsługa systemu Microsoft Windows Server 2008

Ta wersja oprogramowania obsługuje system Windows Server 2008 (Longhorn).

Zmiany w architekturze

Wprowadzono znaczne zmiany w architekturze rozwiązania VirusScan Enterprise, które wpływają na sposób działania głównych składników programu VirusScan Enterprise 8.7i. Dzięki wprowadzonym zmianom podwyższono poziom zabezpieczeń, w tym między innymi:
 • Udoskonalono wykrywanie obiektów rootkit i ich czyszczenie bez konieczności ponownego uruchamiania systemu — bezpieczne instalowanie poprawek w pamięci, wyższy poziom obsługi napraw IRP w jądrze systemu oraz możliwość odczytywania zablokowanych plików z poziomu jądra zapewnia lepsze wykrywanie obiektów rootkit i możliwość ich czyszczenia bez konieczności ponownego uruchamiania systemu.

 • Zwiększono wydajność skanowania podczas uzyskiwania dostępu przy uruchamianiu systemu — nowy proces obsługi startowej pamięci podręcznej zwiększa wydajność skanowania podczas uzyskiwania dostępu przy uruchamianiu systemu.

 • Zwiększono poziom ochrony rezydentnej — funkcja ochrony rezydentnej została ulepszona, zapewniając ochronę przed większą ilością szkodliwych procesów, które mogą zakończyć procesy McAfee. Dzięki temu uzyskano większy poziom ochrony rezydentnej i większą stabilność produktu VirusScan Enterprise.

Ochrona w czasie rzeczywistym przed szkodliwymi programami

Heurystyczne sprawdzanie sieci w poszukiwaniu podejrzanych plików to nowa funkcja, która umożliwia klientom wykrywanie szkodliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym.
 • Funkcja ta korzysta z poziomów czułości, które użytkownik może konfigurować odpowiednio do własnej tolerancji ryzyka w celu wyszukiwania podejrzanych plików w punktach końcowych z zainstalowanym oprogramowaniem VirusScan Enterprise 8.7i.

 • Włączona funkcja po wykryciu podejrzanego programu wysyła żądanie DNS zawierające sygnaturę podejrzanego pliku do zespołu McAfee Avert Labs, który następnie przesyła informacje zwrotne o właściwych działaniach do oprogramowania VirusScan Enterprise 8.7i.

 • Funkcja ochrony w czasie rzeczywistym zapewnia także ochronę w zakresie klas szkodliwego oprogramowania, którego sygnatury mogą być niedostępne.

 • Ochrona taka stanowi uzupełnienie uznanej na całym świecie funkcji wykrywania opartego na plikach DAT, którą rozwiązanie VirusScan Enterprise posiadało od początku. Sposób obsługi oprogramowania nie zmienia się i nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie klienckie.

 • W obecnej wersji funkcja ta jest dostępna tylko przy skanowaniu na żądanie i skanowaniu poczty e-mail, a domyślnie jest wyłączona. Aby włączyć tę funkcję, należy określić poziom czułości.

Zwiększenie wydajności

Poniższe zmiany wpływają na poprawę wydajności.
 • Nowe opcje wstrzymywania skanowania poprawiają lokalną kontrolę skanowania na żądanie. Obejmuje to możliwość wstrzymania skanowania, gdy komputer jest zasilany z akumulatora lub podczas prezentacji. Jedną z opcji można tak skonfigurować, aby pozwalała użytkownikom końcowym wstrzymać skanowanie na żądanie na określony czas. Czas taki można określić w odstępach godzinowych do 24 godziny albo wstrzymać skanowanie na zawsze.

 • Oprócz skanowania plików udoskonalona funkcja kontroli szybkości systemu umożliwia teraz także skanowanie rejestru i pamięci.

Ulepszony moduł skanowania poczty e-mail

Moduł skanowania poczty e-mail obsługuje teraz języki dwu- i wielobajtowe. Dzięki temu uzyskano poprawę niezawodności wykrywania.

Wykluczenie ochrony przed przepełnieniem buforu przez interfejs API

Funkcja określenia wykluczeń ochrony przed przepełnieniem buforu przez interfejs API została usunięta z rozwiązania VirusScan Enterprise 8.5i, lecz przywrócono ją w wersji VirusScan Enterprise 8.7i. W nazwie wykluczenia wprowadzanej za pośrednictwem interfejsu API jest rozróżniana wielkość liter.

Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu — skanowanie procesów przy ich włączaniu

Skanowanie procesów przy włączaniu to nowa funkcja, która skanuje procesy już uruchomione przy włączaniu usługi McShield. Po włączeniu usługi McShield skaner sprawdza każdy proces, który jest już uruchomiony, a także każdy nowo uruchamiany.

Usprawnienie funkcji skanowania na żądanie

Przy inicjowaniu skanowania na żądanie prawym przyciskiem myszy można teraz wybrać działanie, które ma zostać wykonane na elementach wykrytych przez skanowanie. Dostępne są następujące opcje:
 • Wyczyść — tworzy raport i czyści wykryte zagrożenie.

 • Kontynuuj — tworzy raport o wykrytym zagrożeniu i kontynuuje skanowanie.

Znane problemy

Poniżej opisano znane problemy dotyczące tej wersji oprogramowania.


Instalacja


 • Problem

  64-bitowa wersja oprogramowania Panda Antivirus 2008 nie została usunięta w trakcie instalacji rozwiązania VirusScan Enterprise. Podczas instalacji niezależnej produktu VirusScan Enterprise użytkownik jest informowany o konieczności ręcznego usunięcia oprogramowania. W trakcie instalacji dyskretnej, na przykład wdrożenia przez ePolicy Orchestrator, instalacja rozwiązania VirusScan Enterprise kończy się niepowodzeniem bez powiadomienia. W obu przypadkach należy ręcznie usunąć 64-bitową wersję oprogramowania Panda Antivirus 2008, a następnie ponownie zainstalować rozwiązanie VirusScan Enterprise.

 • Problem

  Nie zaleca się instalowania oprogramowania VirusScan Enterprise 8.7i w systemie, na którym jest uruchomiona konsola programu VirusScan dla NetApp 7.1. W przypadku zainstalowania oprogramowania konsola programu VirusScan dla NetApp 7.1 zostanie wyłączona. Dzieje się tak, ponieważ wkrótce zostanie udostępnione rozwiązanie VirusScan Enterprise dla pamięci masowej, które zastąpi oprogramowanie VirusScan dla NetApp 7.1.

 • Problem

  Aby zainstalować plik raportów .NAP rozwiązania VirusScan Enterprise 8.7i w programie ePolicy Orchestrator 3.6.1, wykonaj następujące kroki:
  1. Użyj kreatora Check-In Wizard programu ePolicy Orchestrator, aby dodać plik VSE870Reports.NAP do repozytorium.

  2. W razie potrzeby wyloguj się z konsoli Reporting (Raportowanie).

  3. W katalogu instalacyjnym programu ePolicy Orchestrator usuń plik REPORTVERSIONS.SQL z katalogu AVI.

  4. Zaloguj się do konsoli Reporting (Raportowanie) przy użyciu funkcji ePO Authentication (Uwierzytelnianie ePo).

  5. Kliknij opcję Yes (Tak), aby pobrać nowe raporty.

Migrowanie zasad i zdarzeń w programie ePolicy Orchestrator


 • Problem

  Narzędzie Policy Migration (ePOPolicyMigration.exe) służy do uaktualniania zasad i zdarzeń rozwiązania VirusScan Enterprise z wcześniejszych wersji oprogramowania VirusScan Enterprise. Narzędzie to jest uruchamiane tylko raz na każdym serwerze. W przypadku posiadania na jednym serwerze zarówno pliku .NAP rozwiązania VirusScan Enterprise 8.0i, jak i pliku .NAP lub rozszerzenia 8.5i, należy wybrać aktualizację zasad i zadań dla rozwiązania VirusScan Enterprise w wersji 8.0i lub 8.5i. Nie ma możliwości uaktualnienia obu rozwiązań.

  Należy wybrać tylko jeden z poniższych scenariuszy uaktualnienia:
  • Podczas uaktualniania zasad i zadań rozwiązania VirusScan Enterprise w wersji 8.5i w programie ePolicy Orchestrator 3.6.1 w pierwszej kolejności należy sprawdzić plik .NAP, a następnie uruchomić narzędzie Policy Migration na serwerze.

  • Podczas uaktualniania zasad i zadań rozwiązania VirusScan Enterprise w wersji 8.5i w programie ePolicy Orchestrator 4.0 w pierwszej kolejności należy sprawdzić rozszerzenie, a następnie uruchomić narzędzie Policy Migration na serwerze.

  • Podczas uaktualniania zasad i zadań rozwiązania VirusScan Enterprise w wersji 8.0i należy użyć opcji wiersza polecenia z przełącznikiem force w następujący sposób: ePOPolicyMigration.exe /force80

  Porada: Istnieje możliwość uaktualnienia więcej niż jednej wersji oprogramowania VirusScan Enterprise do nowszej wersji w programie ePolicy Orchestrator, ale można przeprowadzić uaktualnienie tylko jednej wersji zasad i zadań oprogramowania VirusScan Enterprise.
 • Problem

  Przy korzystaniu z narzędzia ePOPolicyMigration.exe do migracji zasad rozwiązania VirusScan Enterprise z jego starszej wersji do nowszej niektóre zasady ochrony przed dostępem nie są migrowane. Więcej informacji na temat tego problemu znajduje się w artykule 616156 bazy wiedzy McAfee Support KnowledgeBase.

 • Problem

  Zdarzenia rozwiązania VirusScan Enterprise 8.7i nie są wyświetlane po migracji z programu ePolicy Orchestrator 3.6.1 do wersji ePolicy Orchestrator 4.0. Więcej informacji na temat tego problemu znajduje się w artykule 616597 bazy wiedzy McAfee Support KnowledgeBase.

Obsługiwane platformy i produkty

Ta wersja oprogramowania VirusScan Enterprise obsługuje rozwiązanie Lotus Notes w wersjach 6.0x, 6.5 oraz 7.0x. Informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych znajdują się w podręczniku instalacji rozwiązania VirusScan Enterprise 8.7i.

Zgodność z innymi produktami


 • Problem

  Po zainstalowaniu rozwiązania VirusScan Enterprise 8.7i w systemie chronionym także przez program McAfee Network Access Control (McAfee NAC) może wystąpić problem ze zgodnością plików DAT, jeśli wersja pliku DAT wchodzącego w skład oprogramowania VirusScan Enterprise 8.7i będzie starsza niż określono w zasadach programu McAfee NAC. Jeśli wersja pliku DAT będzie starsza, program McAfee NAC podda system kwarantannie do czasu podjęcia odpowiednich kroków zaradczych przez administratora lub użytkownika. W większości przypadków kroki zaradcze wymagają ponownego uruchomienia systemu.

  Oba produkty działają zgodnie z oczekiwaniami. Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby:
  • Bez zmiany zasad programu McAfee NAC. Administrator może zadecydować, czy zainstalować rozwiązanie VirusScan Enterprise 8.7i z nieaktualnymi plikami DAT, ryzykując poddanie systemu kwarantannie. Jeśli poddany kwarantannie system kliencki jest zarządzany przez program ePolicy Orchestrator, administrator i tak może zainstalować w nim rozwiązanie VirusScan Enterprise 8.7i i/lub zaktualizować plik DAT.
  • Uruchomienie programu McAfee NAC w trybie audytu. Umożliwia to przeskanowanie systemu klienckiego i wyświetlenie raportu bez ryzyka poddania go kwarantannie w związku z problemem zgodności plików DAT. W tym scenariuszu zaleca się skonfigurowanie wszystkich zasad programu McAfee NAC do uruchamiania w trybie audytu.

 • Problem

  Po zainstalowaniu rozwiązania VirusScan Enterprise 8.7i w systemie, w którym jest zainstalowany program McAfee NAC 3,0, czasem może wystąpić usterka uniemożliwiająca identyfikację usług McAfee. Mogą wówczas wystąpić następujące objawy:
  • W przypadku wykonania zadania aktualizacji przed ponownym uruchomieniem systemu zostaje zarejestrowany komunikat Określony sterownik jest nieprawidłowy.
  • Dla jednego lub obu produktów rejestrowany jest komunikat Nie można załadować sterownika.
  • Dziennik zdarzeń aplikacji systemu lokalnego zawiera zdarzenie o identyfikatorze 5004.

  Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować produkt, którego dotyczy usterka, a następnie zainstalować go ponownie.

 • Problem

  Sterowniki firmy NVIDIA® mogą powodować obniżenie wydajności lub zawieszanie się systemu. Rozwiązanie VirusScan Enterprise 8.7i może angażować 100% wydajności procesora lub spowodować brak odpowiedzi systemu, gdy jest uruchamiane z określonymi sterownikami firmy NVIDIA. Więcej informacji na temat tego problemu można znaleźć w artykułach 614212 i 65066 bazy wiedzy.

 • Problem

  Podczas podejmowania działania na wykrytych przez System zarządzania plikami EMC potencjalnie niebezpiecznych elementach zaleca się korzystanie tylko z opcji Czyść i Usuń. Nie należy używać opcji Odmawiaj dostępu. Implementacja ochrony antywirusowej między rozwiązaniem VirusScan Enterprise a produktem firmy EMC wymaga, aby w celu ochrony przed zagrożeniami były wykonywane akcje Czyść lub Usuń. Wybranie opcji Odmawiaj dostępu nie powoduje wykonania żadnej akcji i umożliwia ponowne uzyskanie dostępu do wykrytych elementów.

Aktualizacja


 • Problem

  Zadanie aktualizacji oprogramowania VirusScan Enterprise 8.7i zostaje zakończone niepowodzeniem przy pierwszym uruchomieniu po ponownym uruchomieniu komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000 Professional i Server. W tym scenariuszu zadanie aktualizacji zostaje zakończone niepowodzeniem po każdym ręcznym lub zaplanowanym ponownym uruchomieniu systemu oraz może wystąpić przy ręcznym przeprowadzaniu aktualizacji, gdy system pracuje nieprzerwanie przez kilka dni. Kolejne zadania aktualizacji zostają zakończone pomyślnie w obu przypadkach. Jeśli w tym scenariuszu zadanie aktualizacji zostaje zakończone niepowodzeniem, należy uruchomić kolejne zadanie aktualizacji lub poczekać do wykonania następnego planowanego zadania.

 • Problem

  Aktualizacja może się zakończyć niepowodzeniem w przypadku używania zdublowanego repozytorium, które utworzono przy użyciu oprogramowania VirusScan Enterprise 8.7i oraz nowej instalacji programu McAfee Agent w wersji 4.0. W tym scenariuszu nie można znaleźć pliku Sitelist.xml. Problem nie występuje podczas aktualizacji agenta na komputerze klienckim zarządzanym przez program ePolicy Orchestrator z wersji ePolicy Orchestrator Agent 3.6.1 do programu McAfee Agent w wersji 4.0.

  Porada: Program McAfee Agent poprzednio był dostępny jako ePolicy Orchestrator Agent.
 • Problem

  Błąd dostępu do repozytorium nie zostaje zarejestrowany w dzienniku aktualizacji oprogramowania VirusScan Enterprise 8.7i, jest natomiast rejestrowany w dzienniku programu McAfee Agent. Domyślna lokalizacja dziennika programu McAfee Agent to: <dysk>:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\Common Framework\ mcscript.log.

 • Problem

  Przy przeprowadzania aktualizacji w trybie dyskretnym z wiersza polecenia wyświetlane jest okno dialogowe ze wskaźnikiem postępu aktualizacji. Po wykonaniu polecenia „setup.exe /q RUNAUTOUPDATESILENTLY=TRUE” instalacja zostaje zakończona pomyślnie, lecz mimo to jest wyświetlane okno dialogowe Aktualizacja jest w toku.

 • Problem

  Przy nadawaniu nazw folderom dla lokalizacji dublowania w systemach zlokalizowanych zaleca się używanie znaków jednobajtowych. Jeśli w nazwach folderów dla lokalizacji dublowania w systemach zlokalizowanych zostaną użyte znaki dwubajtowe lub rozszerzone, po określeniu nazwy folderu w polu tekstowym Lokalizacja dublowania nazwa taka może ulec zmianie. Problem ten występuje w programie McAfee Agent i oczekuje się jego wyeliminowania w nowszej wersji programu McAfee Agent.

 • Problem

  Importowanie pliku Sitelist.xml przy użyciu wiersza polecenia może zakończyć się niepowodzeniem. Po wykonaniu polecenia „setup.exe CMASOURCEDIR="<dysk>:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Desktop\“ w celu zainstalowania produktu i zaimportowania pliku Sitelist.xml z pulpitu instalacja zostaje zakończona pomyślnie, ale plik Sitelist.xml nie zostaje zaimportowany.

  W celu rozwiązania tego problemu należy użyć pliku Sitelist.xml utworzonego przez program ePolicy Orchestrator Agent w wersji 3.6.1. Jeśli instalacja programu McAfee Agent 4.0 „uaktualniła” poprzednią instalację programu ePolicy Orchestrator Agent w wersji 3.6.1, wówczas został utworzony prawidłowy plik Sitelist.xml, który może być importowany przez rozwiązanie VirusScan Enterprise 8.7i.

Zdalna konsola


 • Problem

  Gdy na komputerze z systemem Windows Server 2008 do otwierania właściwości Ochrona przed dostępem jest używana funkcja zdalnej konsoli, nawiązanie połączenia może trwać nawet kilka minut.

Inne


 • Problem

  Podczas przeprowadzania wykrywania w systemach 64-bitowych mogą wystąpić błędy w powiadomieniach o zdarzeniach. Informacje dotyczące czynności wykrywania znajdują się w dzienniku operacji oraz w oknie dialogowym komunikatów skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu.

 • Problem

  Niektórzy klienci zgłosili przypadki awarii lub zniknięcia statystyk VirusScan (VShield) z paska zadań. Więcej informacji na temat tego problemu znajduje się w artykule 613892 bazy wiedzy McAfee Support KnowledgeBase.

 • Problem

  Skaner poczty e-mail firmy McAfee dla programu Lotus Notes nie poddaje wykrytych zagrożeń kwarantannie przy użyciu funkcji Quarantine Manager. W rezultacie, jeśli jako pierwsze działania skanera poczty e-mail skonfigurowano akcje Wyczyść załączniki lub Usuń załączniki, po wyczyszczeniu lub usunięciu oryginalnych wersji wykrytych zagrożeń nie będzie ich już można odzyskać ani przywrócić. Jeśli oryginalna wersja ma być dostępna po wykryciu zagrożenia, jako pierwsze działanie należy ustawić akcję Przenieś załączniki do folderu oraz wskazać folder kwarantanny. Po włączeniu akcji przenoszenia oryginalne wersje wykrytych zagrożeń są przenoszone do określonego folderu kwarantanny. Do ich rozszerzenia nazw plików jest dodawany przyrostek .VIR.
  Porada: Po włączeniu opcji Przenieś załączniki do folderu w systemach klienckich należy zawsze włączyć skaner działający podczas uzyskiwania dostępu, aby zapobiec nieumyślnemu uzyskaniu dostępu do tych plików przez użytkownika.
 • Problem

  W przypadku uruchomienia programu VirusScan Enterprise 8.7i w środowisku systemu Microsoft Windows Server 2008 może wystąpić problem z usuwaniem wykrytych plików z folderu udostępnianego w sieci przez skaner działający podczas uzyskiwania dostępu. Możliwość usuwania wykrytych plików przez skaner działający podczas uzyskiwania dostępu nie jest gwarantowana w sieciowych systemach plików. W takim przypadku, jeśli wykryty plik nie zostanie skasowany, usuwana jest jego zawartość, a rozmiar pliku wynosi zero.

Gdzie znaleźć informacje o produktach korporacyjnych McAfee

W dokumentacji produktów McAfee znajdują się informacje dotyczące każdego etapu wdrożenia produktu, począwszy od okresu próbnego po konserwowanie istniejących instalacji. W zależności od produktu mogą być dostępne dodatkowe dokumenty. Po udostępnieniu produktu dodatkowe informacje dotyczące tego produktu są wprowadzane do bazy wiedzy w trybie online dostępnej w portalu usługowym McAfee ServicePortal.

Etap instalacji

Etap konfiguracji

Etap konserwacji

Przed instalacją, w trakcie i po instalacji.

Informacje o wersji


 • Znane problemy w bieżącej wersji.
 • Problemy rozwiązane od czasu wydania ostatniej wersji.
 • Zmiany w produkcie lub jego dokumentacji wprowadzone w ostatniej chwili.

Podręcznik instalacji


 • Przygotowywanie, instalacja oraz wdrażanie oprogramowania w środowisku produkcyjnym.

Uruchamianie produktu.

Podręcznik użytkowania produktu i Pomoc online


 • Konfigurowanie i dostosowywanie oprogramowania w środowisku.

Pomoc online


 • Zarządzanie produktami oraz ich wdrażanie za pomocą programu ePolicy Orchestrator.
 • Szczegółowe informacje dotyczące opcji produktu.

Konserwacja oprogramowania.

Pomoc online


 • Konserwacja oprogramowania.
 • Informacje źródłowe.
 • Wszystkie informacje znalezione w podręczniku użytkowania produktu.

Baza wiedzy (knowledge.mcafee.com)


 • Informacje o wersji i dokumentacja.
 • Dodatkowe informacje o produkcie.
 • Rozwiązania znanych problemów.

Znajdowanie informacji o wersji i dokumentacji dla produktów korporacyjnych McAfee

Za pomocą tego zadania można przejść do informacji o wersji i innych składników dokumentacji produktów korporacyjnych McAfee.

 1. Przejdź do strony knowledge.mcafee.com i wybierz pozycję Product Documentation (Dokumentacja produktu) w dziale Useful links (Przydatne łącza).
 2. Wybierz <Nazwę produktu> | <Wersję produktu>, a następnie wybierz z listy żądany dokument.

Prawa autorskie dotyczące składników licencji


PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2008 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie wyszukiwawczym ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy McAfee, Inc. lub jej dostawców bądź firm stowarzyszonych.

WŁAŚCICIELE ZNAKÓW TOWAROWYCH

WŁAŚCICIELE ZNAKÓW TOWAROWYCH

AVERT, EPO, EPOLICY ORCHESTRATOR, FLASHBOX, FOUNDSTONE, GROUPSHIELD, HERCULES, INTRUSHIELD, INTRUSION INTELLIGENCE, LINUXSHIELD, MANAGED MAIL PROTECTION, MAX (MCAFEE SECURITYALLIANCE EXCHANGE), MCAFEE, MCAFEE.COM, NETSHIELD, PORTALSHIELD, PREVENTSYS, PROTECTION-IN-DEPTH STRATEGY, PROTECTIONPILOT, SECURE MESSAGING SERVICE, SECURITYALLIANCE, SITEADVISOR, THREATSCAN, TOTAL PROTECTION, VIREX, VIRUSSCAN, WEBSHIELD są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy McAfee, Inc. i/lub jej filii w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Czerwony kolor McAfee w kontekście zabezpieczeń informatycznych jest elementem graficznym wyróżniającym produkty marki McAfee. Wszelkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność odpowiednich firm.

LICENCJA

LICENCJA

Umowa licencyjna

INFORMACJA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ ODPOWIADAJĄCĄ ZAKUPIONEJ LICENCJI, PONIEWAŻ OKREŚLA ONA WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY LICENCJA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WIE, JAKIEGO TYPU LICENCJĘ UZYSKAŁ, POWINIEN ZAJRZEĆ DO DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY ORAZ DO INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM LICENCJI I ZAMÓWIENIEM, DOŁĄCZONYCH DO OPAKOWANIA, W KTÓRYM DOSTARCZONO OPROGRAMOWANIE, ALBO OTRZYMANYCH OSOBNO PRZY ZAKUPIE (W FORMIE KSIĄŻECZKI, PLIKU NA DYSKU CD Z PRODUKTEM LUB PLIKU DOSTĘPNEGO W WITRYNIE WWW, Z KTÓREGO POBRANO PAKIET OPROGRAMOWANIA). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE, NIE MOŻE INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI JEST TO ZGODNE Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY, W WYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA UMOWY MOŻNA ZWRÓCIĆ PRODUKT W MIEJSCU ZAKUPU LUB DO FIRMY MCAFEE I OTRZYMAĆ PEŁNY ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU.